Deze privacy verklaring is van toepassing op alle door YNtraining geleverde diensten en opleidingen. Het waarborgen van jouw privacy  is een belangrijke taak van ons. Daarom beschrijven we in onze privacy verklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Contactgegevens YNtraining
YNtraining, gevestigd te Lutje Lollum 1, 8801 PW Franeker, vertegenwoordigd door Mirjam Altena,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Privacy-verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

YNtraining verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt via onze website www.yntraining.nl en/of via ons emailadres mirjam@yntraining.nl.
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en/of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doelen:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere persoonsgegevens en geheimhoudingsverklaringen

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. YNtraining verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën die door jou worden verstrekt zijn vertrouwelijk voor YNtraining.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

YNtraining verwerkt jouw persoonsgegevens in kader van de hieronder omschreven doelen:

 • Het verwerken van jouw inschrijving
 • Het afhandelen van jouw betaling(-en)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief*
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Jouw feedback over de opleiding te ontvangen en overige informatie die je geeft
 • Jouw digitale leeromgeving om contacten te kunnen leggen met jouw docenten, medestudenten en Yntraining
 • Persoonsgegevens in het kader van jouw opleiding, zoals jouw aanwezigheid, eventuele resultaten en of je de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid

*De nieuwsbrief ontvang je via e-mail. Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven door onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ te klikken.

Nadere toelichting
YNtraining kan jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan haar  accreditatie-organisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is YNtraining wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt YNtraining tot een minimum.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is YNtraining gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt YNtraining zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacy verklaring om de tekst aan te laten sluiten op de laatste stand van zaken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

YNtraining bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke verplichte bewaartermijn van 7 jaar die nodig is voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

YNtraining verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, heeft YNtraining  een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. YNtraining blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

YNtraining gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun jij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YNtraining en heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mirjam@yntraining.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek deze mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

YNtraining neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klacht
Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens, kun je een klacht indienen bij de directeur van YNtraining Mirjam Altena of mirjam@yntraining.nl.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en deze Privacy Verklaring kun je contact met YNtraining opnemen, via mirjam@yntraining.nl.