Lesprogramma – Modules en lessen

Module Trainingen ontwerpen

Les 1 Intakeproces bij opdrachtgever
Les 2 Concrete doelen formuleren
Les 3 Een trainingsprogramma ontwikkelen

Module Trainersvaardigheden

Les 9 Trainersvaardigheden
Les 10 Jezelf als instrument

Module Trainen in de praktijk

Les 4 Het toepassen van leerstijlen in de training
Les 5 Een trainingsprogramma dat werkt
Les 6 Het trainersdraaiboek met trainingsdesigns
Les 7 Professioneel gebruik van didactische werkvormen, trainingsthema’s en  trainingsmodellen
Les 8 Minitraining in uitvoering

Module Groepsdynamica

Les 11 Groepsdynamica
Les 12 (Groeps)-communicatie en leiderschap

Module Proeve van Bekwaamheid (examen)
Les 13 Proeve van Bekwaamheid
Les 14 Proeve van Bekwaamheid

Lesprogramma – Doelstellingen en leerdoelen per module

Module Trainingen ontwerpen

Wat ga je leren? Doelstellingen

Op de eerste lesdag ga je uitgebreid kennismaken met jouw hoofdtrainer en je medestudenten. Je krijgt uitleg over het verloop van de opleiding en het ontwikkelen van jouw portfolio en Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Binnen deze module staat het leren ontwerpen van een training op de rol. Je gaat aan de hand van een praktijkcase een trainingsopdracht binnenslepen, waarbij alle facetten om tot een goed ontwerp te komen de revue passeren.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Een professionele intake met opdrachtgever kunnen ontwikkelen en uitvoeren
 • Leerbehoefte en leerwens kunnen achterhalen aan de hand van de trainingsvraag
 • Het kunnen opstellen van een leerbehoefte-interview
 • Het kunnen opstellen van een offerte voor opdrachtgever
 • Het bij een trainingsthema kunnen inzetten van een geschikt trainingsmodel
 • Inzicht hebben in en toepassen van diverse trainingsthema’s bij aansluitende trainingsmodellen ten behoeve van de training
 • Het formuleren van concrete doelen voorafgaande aan de training om te kunnen staven, dat deelnemers na afloop van de training het juiste geleerd hebben
 • Weten op welke manieren leerdoelen inzetbaar zijn in een training
 • Het kunnen ontwikkelen van een aantrekkelijk trainingsprogramma in uitnodigingsvorm

Module Trainen in de praktijk

Wat ga je leren? Doelstellingen

Binnen deze module ga je leren hoe je een trainingsprogramma in de praktijk programmeert met dagindeling en draaiboek met trainingsdesigns. Je krijgt kennis over de leerstijlen en leercyclus van het Model Kolb en leert een trainingsmodule opzetten volgens de leercyclus van Kolb. Als voorproefje op het examen ga je zelf een minitraining ontwerpen, voorbereiden en geven aan medestudenten.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Het kunnen programmeren van een trainingsprogramma in de praktijk met dagindeling en draaiboek met trainingsdesigns
 • Een maximaal leerrendement uit de deelnemers te kunnen halen middels het inzetten van doelgerichte didactische werkvormen en trainingsmodellen
 • Het kunnen koppelen van leerdoelen aan in te zetten didactische werkvormen en trainingsmodellen in een training
 • Het kunnen vertalen van een abstract trainingsmodel naar de praktijk van deelnemers
 • Theoretische kennis over en inzicht verwerven in leerstijl Model Kolb
 • Middels Leerstijlentest Kolb jouw voorkeursleerstijl ontdekken
 • Het kunnen opzetten en uitvoeren van een trainingsmodule aan de hand van Model Kolb
 • Kennis, inzicht en vaardigheden laten zien op het gebied van ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een minitraining

Module Trainersvaardigheden

Wat ga je leren? Doelstellingen

Binnen deze module ga je aan de slag om de meest essentiële trainersvaardigheden onder de knie te krijgen en leer je jezelf als instrument in te zetten. Alle trainersvaardigheden zijn gericht op het kunnen bewerkstelligen van gedragsverandering bij een groep of individuele deelnemer aan de hand van gestelde concrete doelen.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Over kennis, inzicht en vaardigheden beschikken om inhoud aan de groep over te kunnen brengen
 • Over kennis, inzicht en vaardigheden beschikken om interactie met de groep te kunnen begeleiden
 • Over kennis, inzicht en vaardigheden beschikken om doeltreffende feedback te kunnen geven
 • Meer inzicht in en bewustwording van het gedrag dat jij laat zien en jouw mogelijkheden om het gedrag van mensen te beïnvloeden
 • Het in gang kunnen zetten van het proces van zelfontwikkeling op het gebied van jouw kernkwaliteiten, uitdagingen, valkuilen en allergieën
 • Weten hoe je in je eigen kracht kunt blijven en je grenzen bewaken
 • Bewustwording van reeds aanwezige persoonlijke trainerscompetenties en mogelijkheden zien om erin te blijven groeien en verder uit te breiden
 • Beeldvorming van wie jij als trainer bent; wat jou speciaal maakt

Module Groepsdynamica

Wat ga je leren? Doelstellingen

Binnen deze module leer je over groepsdynamica, groepen, groepsniveaus, interventies en het inzetten van interventies, de ontwikkelingsfasen binnen groepen, welke knelpunten je daarbij kunt tegenkomen en hoe je die kunt voorkomen en ‘genezen’.
Je ontdekt je eigen communicatiestijl, krijgt kennis over communicatie-uitwisseling in groepen, welke dynamiek erachter schuilt en hoe je daar vat op kunt krijgen. Je krijgt inzicht in leiderschap en leert je eigen leiderschapsstijl kennen. Daarnaast krijg je handvatten aangereikt om je in deze stijl te bekwamen en op effectieve wijze in te zetten.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Algemene kennis over groepsdynamica, groepen en soorten groepen
 • Beeldvorming van jezelf als lid van een groep en de betekenis die je hieraan verleent
 • Kennis over interventie-(niveaus) en ontdekken van je eigen interventieprofiel
 • Het op effectieve wijze kunnen toepassen van interventies in een groep
 • Kennis over groepsontwikkelingsfasen en tools om knelpunten het hoofd te kunnen bieden
 • Kennis over (groeps)-communicatie en inzicht in je eigen communicatiestijl
 • Kennis over leiderschap en inzicht in je eigen leiderschapsstijl
 • Over vaardigheden beschikken om je eigen communicatiestijl en leiderschapsstijl effectief in te kunnen zetten en aan te kunnen passen aan het ontwikkelingsniveau van een groep en/of individuele deelnemer

Module Proeve van Bekwaamheid (examen)

Met de Proeve van Bekwaamheid komen alle onderdelen uit de opleiding samen. Door deze proeven met goed gevolg te doorlopen, laat je zien bekwaam te zijn om als professioneel trainer (verder) aan de slag te gaan in het werkveld. In deze afsluitende fase ga je je richten op de Proeve van Bekwaamheid welke beoordeeld gaat worden door de examencommissie.

Wat ga je leren? Doelstellingen

Je gaat een opdracht binnenslepen bij een opdrachtgever van een bedrijf/instelling. Je houdt een intakegesprek met de opdrachtgever en gaat een training ontwerpen, voorbereiden en geven aan deelnemers op locatie. Je gaat je portfolio en Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) completeren en inleveren.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Slagen voor het praktijkexamen
 • Slagen voor het portfolio-assessment
 • Evalueren van de opleiding en bespreken van jouw POP
 • Ontvangen van het Post HBO Diploma Professioneel Trainer
 • Starten met of uitbouwen van je carrière als professioneel trainer

Onderdelen Proeve van Bekwaamheid

 1. Praktijkexamen
  o Verzorgen training voor afdeling bij extern bedrijf/instelling
 2. Portfolio-assessment
  o Beoordelen portfolio met bewezen verzamelde Proeve van Bekwaamheid
 3. Afrondend supervisiegesprek/eindgesprek
  o Evaluatie opleiding en bespreken van jouw Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)
Boog_blauw-horizontaal

Eindresultaat

Na succesvolle afronding van de Post HBO registeropleiding Professioneel Trainer is de startende trainer gekwalificeerd om;

 • Een professionele intake met een opdrachtgever te kunnen voeren
 • De trainingsvraag van een opdrachtgever op creatieve eigen wijze te kunnen vertalen naar een trainingsprogramma, dat aansluit op de leerbehoefte van de groep
 • Het bij een trainingsthema kunnen inzetten van geschikte didactische werkvormen en trainingsmodellen
 • Een trainingsprogramma te kunnen programmeren in de praktijk met dagindeling en draaiboek met trainingsdesigns
 • Een training in de praktijk te kunnen voorbereiden, uitvoeren en evalueren
 • Leerprocessen te begeleiden en af te kunnen stemmen op de leerbehoefte en praktijk van de groep
 • Een maximaal leerrendement uit de groep te kunnen halen middels het inzetten van doelgerichte didactische werkvormen en trainingsmodellen
 • De groep van weerstand naar leerstand te kunnen krijgen
 • Diverse leerstijlen in een groep in te kunnen zetten
 • De inhoud aan de groep over te kunnen brengen
 • In je eigen kracht te kunnen blijven en eigen grenzen te bewaken
 • Te zien wie jij als trainer bent; wat jou speciaal maakt
 • Jou ontwikkelde trainerscompetenties professioneel in te zetten
 • Groepsdynamica te (h) erkennen en professioneel mee aan de slag te kunnen
 • Het op effectieve wijze interventies in een groep te kunnen toepassen
 • Groepsontwikkelingsfasen te (h) erkennen en knelpunten hierin het hoofd te kunnen bieden