Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met jou als klant. Jouw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Een gesprek met de betrokken docent/directie leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kun je een klacht indienen. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe je jouw klacht kunt indienen en binnen welke termijn je een reactie mag verwachten.

1. Definities

1.1. Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van YNtraining.

1.2. Klant
Elke particuliere afnemer van een dienst van YNtraining.

2. Indienen van een klacht

Dien jouw klacht zo snel mogelijk schriftelijk in. Om jouw klacht te kunnen beoordelen vragen wij van jou in ieder geval de volgende zaken in je schrijven op te nemen:

  • Jouw naam, adres en woonplaats
  • De datum waarop je jouw schrijven verstuurt
  • Een heldere beschrijving van jouw klacht
  • Eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die jouw klacht verduidelijken

Hoe meer relevante informatie je verstrekt, hoe beter wij in staat zijn jouw klacht te beoordelen.

Jouw klacht kun je sturen naar:

YNtraining
Klachtafhandeling
Lutje Lollum 1
8801 PW Franeker

Klachtenprocedure

3. Behandeling van jouw klacht

Binnen één week na ontvangst van jouw klacht ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt je geïnformeerd bij wie jouw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen je een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven ernaar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvang je hierover schriftelijk bericht. Je kunt erop rekenen dat jouw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die jouw klacht behandelt kan je tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

4. Reactie op jouw klacht

Je ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op jouw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.

5. Klachten ouder dan 6 maanden

Klachten die gaan over gebeurtenissen langer geleden dan 6 maanden voor het indienen van de klacht, worden niet in behandeling genomen.

6. Klachtbegeleiding

Wij doen er alles aan om jouw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat je het niet eens bent met de afwikkeling. Als de interne klachtenprocedure bij YNtraining is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid kun je je met het geschil wenden tot een derde onafhankelijke partij.

Je kunt je wenden tot:
Dhr. Wiebe Knobbe ondernemerscoach en raadgever voor het MKB (contact@wiebeknobbe.nl)

Na het indienen van dit geschil bij de derde partij, streven wij naar een oplossing binnen 4 weken. YNtraining zal het oordeel van de derde partij in het geschil respecteren en als bindend aanvaarden.

7. Privacy

Alle informatie die wij van je ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk.

8. Toezicht en beheer

Binnen YNtraining ziet onze contactpersoon toe op naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van jouw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.