Algemene voorwaarden Post HBO Registeropleiding Professioneel Trainer versie voorjaar 2021

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • YNtraining: opleidingsinstituut, gevestigd te Lutje Lollum 1, Franeker, valt onder Trainingen van Mirwaard. Geregistreerd in het KvK Handelsregister onder nummer 85124370
 • Deelnemer: een natuurlijk persoon die zich wil gaan inschrijven voor, of is ingeschreven bij een door YNtraining verzorgde opleiding.
 • Opleider: trainers en coaches die deelnemers trainen tijdens een opleiding.
 • Inschrijving: het door een natuurlijk persoon via webformulier bij YNtraining inschrijven voor een opleiding.
 • Lesgeld: het bedrag dat deelnemer of opleidingsverantwoordelijke verschuldigd is aan YNtraining voor het inschrijven van een opleiding.
 • Opleiding: een vakopleiding, module of cursus verzorgd door YNtraining.
 • Lesmateriaal: door of namens YNtraining ontwikkelde readers, handleidingen, applicaties en/of ander (digitaal) lesmateriaal welke benodigd zijn in kader van een opleiding.

Artikel 1 Toelatingscriteria

1.1 Deelnemer heeft HBO werk- en denkniveau en voldoende affiniteit met het werken als trainer.

Artikel 2 Aanmelding en inschrijving

2.1 Behandeling van inschrijvingen vindt plaats in volgorde van ontvangst. Wanneer er meer inschrijvingen zijn dan de capaciteit van een opleiding toelaat, wordt de aangemelde persoon op een wachtlijst geplaatst. Personen op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating (is geen verplichting voor persoon) tot de eerstvolgende opleiding met een vergelijkbare inhoud.
2.2 YNtraining is gerechtigd een inschrijving onder opgave van reden(en) te weigeren.
2.3 Inschrijving wordt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst bij YNtraining aan deelnemer bevestigd, schriftelijk of via e-mail.
2.4 Deelnemer heeft vanaf datum inschrijvingsbevestiging door YNtraining een bedenktijd van 14 kalenderdagen waarin kosteloos geannuleerd mag worden. Daarna is de inschrijving definitief.

Artikel 3 Annulering door de deelnemer
3.1 Deelnemer heeft het recht zich bij een opleiding te laten vervangen door een andere persoon, indien dit vóór aanvang van de opleiding schriftelijk aan de directie van YNtraining is gemeld, de betreffende persoon aan de toelatingscriteria voldoet en ermee instemt de rechten en verplichtingen van de deelnemer integraal over te nemen.
3.2 Bij afzien van deelname aan de opleiding zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Administratiekosten ten bedrage van € 75,– bij annulering op een tijdstip eerder dan twee maanden voor de start van de opleiding;
 • 30% van het lesgeld bij annulering op een tijdstip tussen twee maanden en één maand voor de start van de opleiding;
 • 60% van het lesgeld bij annulering op een tijdstip binnen één maand en twee weken voor de start van de opleiding;
 • 100% van het lesgeld bij annulering vanaf twee weken voor de start van de opleiding en gedurende de opleiding.

3.3 In geval deelnemer na aanvang van de opleiding stopt met de opleiding bestaat geen recht op terugbetaling.
3.4 Ontvangstdatum schriftelijke mededeling aan YNtraining tot afzien van deelname zal worden aangemerkt als het moment van annulering door deelnemer.

Artikel 4 Annulering door YNtraining
4.1 YNtraining is gerechtigd een opleiding vóór aanvang ervan te annuleren, indien er naar haar oordeel onvoldoende inschrijvingen zijn dan wel sprake is van een andere voor haar moverende reden.
4.2 Deelnemer wordt binnen 14 kalenderdagen na annulering door YNtraining hiervan op de hoogte gebracht, waarop YNtraining de deelnemer binnen 14 kalenderdagen het reeds betaalde lesgeld zal restitueren.
4.3 YNtraining is niet aansprakelijk voor de kosten van reeds aangeschaft studiemateriaal en andere kosten dan wel schade.

Artikel 5 Facturering en betaling
5.1 Na inschrijvingsbevestiging voor de opleiding ontvangt deelnemer of opleidingsverantwoordelijke een factuur.
5.2 Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals aangegeven op de betreffende
factuur. YNtraining hanteert een betalingstermijn van 30 kalenderdagen, waarbij (zie verder 5.3).
5.3 Deelnemer of opleidingsverantwoordelijke dient de volledige kosten van een opleiding 2 weken voorafgaand aan de eerste lesdag aan YNtraining te hebben voldaan.
5.4 Indien deelnemer of opleidingsverantwoordelijke het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, stuurt YNtraining deelnemer of opleidingsverantwoordelijke een betalingsherinnering met het verschuldigde bedrag en 2% invorderingskosten.
5.5 Bij niet tijdige betaling van de betalingsherinnering zal YNtraining de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten worden verhaald op de deelnemer of opleidingsverantwoordelijke.

Artikel 6 De opleiding
6.1 YNtraining is gerechtigd om wijzigingen in het lesprogramma, de locatie en/of het team van opleiders aan te brengen.
6.2 YNtraining heeft het recht een deelnemer aan een opleiding te weigeren, indien deelnemer niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
6.3 YNtraining zal bij uitval van opleiders zich inspannen om zo spoedig mogelijk vervanging te regelen. In dit specifieke geval kunnen lessen worden opgeschort naar een latere datum.
6.4 Deelnemer heeft geen recht op (schade)vergoeding in geval van uitval van opleiders.

Artikel 7 Examens en certificering
7.1 Diplomering, certificering en het verstrekken van een bewijs van deelname geschieden op een door YNtraining beschreven wijze.
7.2 YNtraining behoudt zich het recht voor een diploma, certificaat dan wel bewijs van deelname slechts uit te reiken na ontvangst van het volledig verschuldigde lesgeld.

Artikel 8 Algemene verplichtingen inzake gedragingen
8.1 Deelnemer houdt zich op de trainingslocaties aan de huisregels van de trainingslocaties. Deelnemer is nadrukkelijk verplicht zich te onthouden van gedragingen die de goede gang van zaken op de trainingslocatie kunnen verstoren.
8.2 In geval van wangedrag kan YNtraining de deelnemer tijdelijk dan wel definitief verwijderen van de opleiding. Onder wangedrag wordt onder meer verstaan het vertonen van agressief of gewelddadig gedrag, en het niet naleven van de huisregels na een waarschuwing van YNtraining.
8.3 Het is tijdens de opleiding uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of via e-mail van de opleiders, examinatoren en andere deelnemers film- en geluidopnames te maken voor eigen gebruik.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht, alsmede knowhow, die betrekking hebben op alle door Yntraining verzorgde lessen en het door YNtraining verstrekte en samengestelde (digitaal) lesmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij YNtraining.
9.2 Het is niet toegestaan alle door YNtraining toekomende intellectuele eigendomsrechten, auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht, alsmede knowhow, en (digitaal) lesmateriaal ten behoeve van enige derde te gebruiken, te dupliceren of anderszins ter beschikking te stellen.
9.3 Deelnemer staat ervoor in dat door haar ten behoeve van de opleiding aan YNtraining verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 10 Bescherming persoonsgegevens
YNtraining heeft een Privacy Verklaring opgesteld ten aanzien van het beschermen van persoonsgegevens.

Artikel 11 Garantie en aansprakelijkheid
11.1 YNtraining is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van welke oorzaak dan ook die de deelnemer mogelijk leidt in verband met de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van YNtraining.
11.2 YNtraining is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele foutieve of onvolledige (opleidings-) informatie, aanbevelingen of adviezen verstrekt in verband met de opleiding dan wel eventuele onjuistheden in het aangeboden (digitale) lesmateriaal, (her) examenmateriaal, readers en handleidingen.
11.3 YNtraining spant zich in de opleidingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
11.4 YNtraining is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, die voortvloeit uit de wijze van uitvoering van opdrachten, het gebruik van de media, digitale leeromgeving, het tijdelijk uitvallen van de hosting of niet toegankelijk zijn via internet, fouten die optreden in website, prijslijsten en aanbiedingen.
11.5 Op retournering van niet of niet langer gebruikte media of beëindiging van online diensten wordt geen restitutie verleend.

Artikel 12 Overmacht
12.1 In geval van overmacht is YNtraining niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen jegens de deelnemer, dan wel gerechtigd om de overeenkomst te annuleren, zonder dat de deelnemer jegens YNtraining enige aanspraak heeft op schadevergoeding of betalingsrestitutie van de opleiding. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst binnen 14 dagen na het overschrijden van de drie maanden schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van YNtraining onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens deelnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot genoemde omstandigheden behoren onder meer: stakingen, oorlog, natuurgeweld, epidemie/pandemie, langdurige (minimaal 3 maanden) storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar (minimaal 3 maanden) meer zijn van internet.

Artikel 13 Klachtenprocedure
13.1 YNtraining heeft een eigen klachtenprocedure opgesteld.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten betreffende deelname aan een opleiding is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomsten, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in Nederland.