In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • YNtraining: opleidingsinstituut, gevestigd te Lutje Lollum 1, Franeker.
  • Deelnemer: een natuurlijk persoon die zich wil gaan inschrijven voor, of is ingeschreven bij de PE-training.
  • Opleider: trainers en coaches die deelnemers trainen tijdens de PE-training.
  • Inschrijving: het door een natuurlijk persoon inschrijven voor de PE-training.
  • Lesgeld: het bedrag dat deelnemer of opleidingsverantwoordelijke verschuldigd is aan YNtraining voor het inschrijven van de PE-training.
  • Lesmateriaal: door of namens YNtraining ontwikkelde readers, handleidingen, applicaties en/of ander (digitaal) lesmateriaal welke benodigd zijn in kader van de PE-training.

 Artikel 1 Aanmelding en inschrijving
1.1 Behandeling van inschrijvingen vindt plaats in volgorde van ontvangst. Wanneer er meer inschrijvingen zijn dan de capaciteit van de PE-training toelaat, wordt de aangemelde deelnemer op een wachtlijst geplaatst. Deelnemers op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating (is geen verplichting voor deelnemer) tot de eerstvolgende training met een vergelijkbare inhoud.
1.2 YNtraining is gerechtigd een inschrijving onder opgave van reden(en) te weigeren.
1.3 Inschrijving wordt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst bij YNtraining aan deelnemer bevestigd, schriftelijk of via e-mail.
1.4 Deelnemer heeft vanaf datum inschrijvingsbevestiging door YNtraining een bedenktijd van 14 kalenderdagen waarin kosteloos geannuleerd mag worden. Daarna is de inschrijving definitief. 

Artikel 2 Annulering door de deelnemer
2.1 Deelnemer heeft het recht zich bij de PE-training te laten vervangen door een ander persoon, indien dit vóór aanvang van de training schriftelijk of via email aan de directie van YNtraining is gemeld, de betreffende persoon aan de toelatingscriteria voldoet en ermee instemt de rechten en verplichtingen van de deelnemer integraal over te nemen.
2.2 Bij afzien van deelname aan de PE-training zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Administratiekosten ten bedrage van € 75,– bij annulering op een tijdstip eerder dan twee maanden voor de start van de PE-training;
  • 30% van het lesgeld bij annulering op een tijdstip tussen twee maanden en één maand voor de start van de PE-training;
  • 60% van het lesgeld bij annulering op een tijdstip binnen één maand en twee weken voor de start van de PE-training;
  • 100% van het lesgeld bij annulering vanaf twee weken voor de start van de PE-training en gedurende de PE-training.

2.3 In geval deelnemer na aanvang van de PE-training stopt met de PE-training bestaat geen recht op terugbetaling.
2.4 Ontvangstdatum schriftelijke mededeling aan YNtraining tot afzien van deelname zal worden aangemerkt als het moment van annulering door deelnemer. 

Artikel 3 Annulering door YNtraining
3.1 YNtraining is gerechtigd de PE-training vóór aanvang ervan te annuleren, indien er naar haar oordeel onvoldoende inschrijvingen zijn dan wel sprake is van een andere voor haar moverende reden.
3.2 Deelnemer wordt binnen 14 kalenderdagen na annulering door YNtraining hiervan op de hoogte gebracht, waarop YNtraining de deelnemer binnen 14 kalenderdagen het reeds betaalde lesgeld zal restitueren.
3.3 YNtraining is niet aansprakelijk voor de kosten van reeds aangeschaft studiemateriaal en andere kosten dan wel schade.

 Artikel 4 Facturering en betaling
4.1 Na inschrijvingsbevestiging voor de PE-training ontvangt deelnemer of opleidingsverantwoordelijke een factuur.
4.2 Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals aangegeven op de betreffende
factuur. YNtraining hanteert een betalingstermijn van 30 dagen, waarbij (zie verder 4.3)
4.3 Deelnemer of opleidingsverantwoordelijke dient de volledige kosten van de PE-training 2 weken voorafgaand aan de eerste lesdag aan YNtraining te hebben voldaan.
4.4 Indien deelnemer of opleidingsverantwoordelijke het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, stuurt YNtraining deelnemer of opleidingsverantwoordelijke een betalingsherinnering met het verschuldigde bedrag en 2% invorderingskosten.
4.5 Bij niet tijdige betaling van de betalingsherinnering zal YNtraining de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten worden verhaald op de deelnemer of opleidingsverantwoordelijke.

 Artikel 5 De PE-training
5.1 YNtraining is gerechtigd om wijzigingen in het lesprogramma, de locatie (indien van toepassing), opleidingstarieven, de inhoud van de training en/of het team van opleiders aan te brengen.
5.2 YNtraining heeft het recht een deelnemer aan een PE-training te weigeren, indien deelnemer niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5.3 YNtraining zal bij uitval van opleiders zich inspannen om zo spoedig mogelijk vervanging te regelen. In dit specifieke geval kunnen lessen worden opgeschort naar een latere datum.
5.4 Deelnemer heeft geen recht op (schade)vergoeding in geval van uitval van opleiders.

 Artikel 6 Examens en certificering
6.1 Diplomering, certificering en het verstrekken van een bewijs van deelname geschieden op een door YNtraining beschreven wijze.
6.2 YNtraining behoudt zich het recht voor een diploma, certificaat dan wel bewijs van deelname slechts uit te reiken na ontvangst van het volledig verschuldigde lesgeld.

 Artikel 7 Algemene verplichtingen inzake gedragingen
7.1 Deelnemer houdt zich op de trainingslocaties of in de virtual classroom aan de huisregels van de trainingslocaties of virtual classroom. Deelnemer is nadrukkelijk verplicht zich te onthouden van gedragingen die de goede gang van zaken kunnen verstoren.
7.2 In geval van wangedrag kan YNtraining de deelnemer tijdelijk dan wel definitief verwijderen van de PE-training. Onder wangedrag wordt onder meer verstaan het vertonen van agressief of gewelddadig gedrag, en het niet naleven van de huisregels na een waarschuwing van YNtraining.
7.3 Het is tijdens de PE-training uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of via e-mail van de opleiders, examinatoren en andere deelnemers film- en geluidopnames te maken voor eigen gebruik.

 Artikel 8 Intellectueel eigendom
8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht, alsmede knowhow, die betrekking hebben op alle door of namens Yntraining verzorgde lessen en het door YNtraining verstrekte en samengestelde (digitaal) lesmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij YNtraining.
8.2 Het is niet toegestaan alle door YNtraining toekomende intellectuele eigendomsrechten, auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht, alsmede knowhow, en (digitaal) lesmateriaal ten behoeve van enige derde te gebruiken, te dupliceren of anderszins ter beschikking te stellen.
8.3 Deelnemer staat ervoor in dat door haar ten behoeve van de PE-training aan YNtraining verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

 Artikel 9 Bescherming persoonsgegevens
YNtraining heeft een Privacy Verklaring opgesteld ten aanzien van het beschermen van persoonsgegevens. Zie website www.yntraining.nl onder rubriek Service.

 Artikel 10 Garantie en aansprakelijkheid
10.1 YNtraining is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van welke oorzaak dan ook die de deelnemer mogelijk leidt in verband met de PE-training, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van YNtraining.
10.2 YNtraining is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele foutieve of onvolledige (trainings-) informatie, aanbevelingen of adviezen verstrekt in verband met de PE-training dan wel eventuele onjuistheden in het aangeboden (digitale) lesmateriaal, (her) examenmateriaal (indien van toepassing), readers en handleidingen.
10.3 YNtraining spant zich in de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
10.4 YNtraining is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, die voortvloeit uit de wijze van uitvoering van opdrachten, het gebruik van de media, digitale leeromgeving, het tijdelijk uitvallen van de hosting of niet toegankelijk zijn via internet, fouten die optreden in website, prijslijsten en aanbiedingen.
10.5 Op retournering van niet of niet langer gebruikte media of beëindiging van online diensten wordt geen restitutie verleend.

 Artikel 11 Overmacht
11.1 In geval van overmacht is YNtraining niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen jegens de deelnemer, dan wel gerechtigd om de overeenkomst te annuleren, zonder dat de deelnemer jegens YNtraining enige aanspraak heeft op schadevergoeding of betalingsrestitutie van de PE-training. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst binnen 14 dagen na het overschrijden van de drie maanden schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van YNtraining onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens deelnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot genoemde omstandigheden behoren onder meer: stakingen, oorlog, natuurgeweld, epidemie/pandemie, langdurige (minimaal 3 maanden) storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar (minimaal 3 maanden) meer zijn van internet.

 Artikel 12 Klachtenprocedure
YNtraining heeft een eigen klachtenprocedure opgesteld. Zie website www.yntraining.nl. onder de rubriek Service.

 Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten betreffende deelname aan de PE-training is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomsten, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in Nederland.